De Schoolgids

De schoolgids van de Prinses Beatrixschool kunt u hieronder downloaden. Een papieren versie van de schoolgids is op school te krijgen.
In de schoolgids vindt u schoolinformatie van zowel de Prinses Beatrixschool Wolfheze als de Prinses Beatrixschool Renkum.

Klik hier om de volledige schoolgids (2021-2022) te downloaden.

 • Alles
 • Schoolgids

In de week na iedere vakantie worden alle leerlingen door een groep ouders gecontroleerd. Deze ouders worden gecoördineerd door een leerkracht. Wanneer er hoofdluis wordt ontdekt, krijgt u nog diezelfde dag persoonlijk bericht. In de groep waar hoofdluis wordt geconstateerd, vindt twee weken later een hercontrole plaats.

De Prinses Beatrixschool is een protestants christelijke school. In de dagelijkse praktijk uit zich dit in gebed, gesprek, Bijbelverhalen en liedjes. Echter het belangrijkste is de manier waarop we met elkaar omgaan. Respect, vertrouwen, waardering en samenwerken zijn belangrijke begrippen in onze school. De Bijbelverhalen geven aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan over: hoe sta je in de maatschappij, normen, waarden en sociaal – emotionele aspecten van het leven. In een sfeer van samenwerking en wederzijds respect komen ook andere denkbeelden aan bod.

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een driedaagse Kanjertraining en daarom zijn we nu een ‘Kanjerschool in opleiding’. In 2021 mogen we ons een echte Kanjerschool noemen.

In november 2018 volgen we een herhalingscursus met het hele team. Nieuwe leerkrachten volgen de startcursus, zodat iedere leerkracht de kinderen op dezelfde manier aanspreekt en kan helpen. In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de straatcultuur.

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

De training bestaat uit lessen, waarin onder andere de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen?

Luisteren en vertellen:

 • De kunst van het luisteren en vertellen
 • De kunst van het samenvatten
 • De kunst van het vragen stellen
 • De kunst van het antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Je mening vertellen, maar niet altijd

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo.

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo.

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij horen maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. De kanjertraining helpt kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen.

Het is belangrijk wanneer u vragen, problemen of klachten heeft, u hier niet mee blijft rondlopen. Zoek iemand op met wie u dit kunt bespreken, iemand die u vertrouwt en die advies kan geven. Voor leerlingen en ouders is dat in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie de directie. Wanneer u vindt dat de problemen hier niet adequaat worden aangepakt, kunt u een klacht indienen. We volgen dan de stappen die beschreven staan in de hieronder beschreven klachtenprocedure, tevens ligt een procedure ter inzage op school.

De procedure voor de klachtenregeling is als volgt:

 1. U neemt contact op met de contactpersoon van onze school. Dit zijn mevr. M.Hofstra (Renkum tel. 0317-315130) mevr. F. Boxum (Wolfheze tel. 026 – 4821535)
 2. Indien noodzakelijk kunt u na invulling van het klachtenformulier doorverwezen worden naar de bovenschools directeur / bestuurder dhr. H. van Dorp of één van de vertrouwenspersonen van stichting Trivium.
 3. Wanneer u na raadpleging niet tot de gewenste oplossing van het probleem bent gekomen, dan kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen stichting Trivium

Mevr. A. Manche, Groenestraat 5, 6662 BG Elst, tel. 0481-376439
Dhr. J. van der Spek, Prinsenhof 6, 6666CB Heteren, tel. 026 – 4723588

Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Adres: Postbus 694, 2270 AR Voorburg, tel. 070-3861697
info@klachtencommissie.org

Het woord zegt het al, we volgen de ontwikkelingen van de kinderen op de voet van groep 1 tot en met groep 8.

Dit doen we door van elke leerling de volgende gegevens te verzamelen:

 • elk jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengen via Kanvas ( kanjertraining)
 • een toets rekenen voor kleuters en taal voor kleuters afnemen
 • het afnemen van methode onafhankelijke toetsen voor rekenen, lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen in groep 3 t/m 8, het CITO leerlingvolgsysteem
 • verslaglegging van gesprekken met ouders of andere instanties
 • observatieverslagen
 • verslagen van diagnostische toetsen afgenomen door intern begeleider en/of externe deskundigen.
 • twee maal per jaar maken we groepsoverzichten en groepshandelingsplannen
 • trendanalyse.

De opbrengsten van de Citotoetsen worden, zowel groepsbreed als schoolbreed, vergeleken met andere scholen in Nederland door middel van een trendanalyse. Op deze manier krijg je een goed beeld over hoe de kwaliteit van ons onderwijs is ten opzichte van andere scholen. Indien nodig kunnen we, op grond van deze analyse, ons onderwijs bijstellen.

Genoemde gegevens zijn openbaar voor teamleden, ouders en na toestemming van de ouders voor andere instanties. Bij het verlaten van de school bewaren we de gegevens vijf jaar en hierna worden ze vernietigd.

Op de locatie in Wolfheze werken we met een continue-rooster waarbij alle kinderen tussen de middag overblijven en gezamenlijk met elkaar in de verschillende groepen eten. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Bij deze de schoolkalender:      schoolkalender Wolfhez 2020-2021

Trivium is een dynamische onderwijsorganisatie, die volop in ontwikkeling is. Enkele kernpunten van beleid zijn:

 • personeel is “het kapitaal” van onze organisatie. We investeren nadrukkelijk in onderwijskwaliteit
 • opleiding en ontwikkeling van mensen vormen de essentie van ons personeelsbeleid
 • sterk management is voorwaarde voor een goede schoolontwikkeling
 • ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de scholen heeft hoge prioriteit in de komende jaren

In het Directieoverleg wordt het bovenschools beleid voorbereid en ontwikkeld. Besluitvorming vindt in principe plaats op basis van consensus.

Het bestuur van Trivium stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan en is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van Trivium. Vanaf 1 januari 2012 is op bestuursniveau in het kader van Good Gouvernance een scheiding aangebracht tussen toezicht en bestuur.

De basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard. We kennen de kleinere scholen in de dorpskernen, zoals de Gravin van Rechterenschool in Appeltern, de Meeuwenberg in Driel en de Terebint in Wamel. Daarnaast de basisscholen in Wageningen die wat betreft omvang (350 leerlingen, de Johan Friso) of wat betreft achtergrond van de leerlingen (30% allochtone afkomst, Ireneschool) sterk verschillen van de eerder genoemde scholen. Deze eigenheid van scholen willen we binnen Trivium-verband behouden. Bindend is de christelijke levensovertuiging, van waaruit we onderwijs geven.

In de bestuurs filosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van beleid. Zoveel mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen neergelegd op schoolniveau (bij de directie). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen en efficiency-voordelen te behalen. Ook kunnen bovenschools risico’s in exploitatie en in instandhouding van scholen worden gespreid

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit bij de eerste ziektedag telefonisch door te geven tussen 8.15 uur – 8.30 uur.

Wanneer uw kind bijvoorbeeld een arts of tandarts moet bezoeken, wilt u dit dan overleggen met de groepsleerkracht? We vragen u wel dergelijke afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Wanneer u in de familie een huwelijk, jubileum of begrafenis heeft vragen wij u dit even op school te melden aan de directie via het daarvoor bestemde formulier. Hiermee is de afwezigheid van uw kind te verantwoorden naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Wanneer u buiten schoolvakanties op vakantie wilt, moet u dit schriftelijk verantwoorden naar de leerplichtambtenaar. Bij een overschrijding van de toegestane 10 dagen, nemen we persoonlijk contact op met de leerplichtambtenaar. In de nieuwe leerplichtwet staat dat dit uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. Voor vakanties buiten de schoolvakanties om, zgn. luxe-verzuim, wordt (via school) geen toestemming verleend.