Visie en Missie

Bij ons op school geven we vorm aan adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is een manier van leerstof aanbieden, waarbij de leerkracht zoveel mogelijk rekening houdt met de mogelijkheden en leer- en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Met het geven van adaptief onderwijs streven wij ernaar dat de leermogelijkheden die kinderen hebben zo effectief mogelijk worden benut en dat de belangstelling voor de wereld en de mensen om hen heen geprikkeld en gevoed wordt.

Om dit te bereiken maken we gebruik van:

  • effectieve / expliciete directe instructie
  • instructietafel
  • zelfstandig werken

Expliciete directe instructie

Deze bestaat uit een dagelijkse terugblik, waarin de leerkracht voorkennis ophaalt of de werkwijze van de vorige les bespreekt. Het doel wordt gedeeld met de klas en in een rijke context geplaatst. Hierna volgt de presentatie, hierin geeft de leerkracht aan wat de kinderen gaan leren en wat het nut is van het te leren onderdeel. Tijdens de uitleg biedt de leerkracht de nieuwe stof aan. Hierbij stimuleert hij/zij de kinderen hun oplossingsmethoden aan elkaar door te geven. Er wordt gewerkt met het wisbordje, beurtenbakje/bal en schoudermaatjes (vestiging Renkum). Coöperatieve werkvormen worden veelvuldig gebruikt (vestiging Wolfheze). Tevens worden de verschillende oplossingsstrategieën aan de orde gesteld. De kinderen en de leerkracht oefenen samen de nieuwe stof. Het ene kind begrijpt de stof sneller dan het andere. De snelle kinderen mogen dan ook eerder aan de verwerking beginnen. Met de anderen oefent de leerkracht verder, hierna kunnen ook zij zelfstandig aan het werk. Daarna begint de leerkracht aan zijn / haar “service rondje”. Als laatste punt in de les wordt er geëvalueerd, is ons doel bereikt?

Instructietafel

In elk lokaal is een instructietafel te vinden. Aan deze tafel nemen de kinderen plaats die extra instructie krijgen of kinderen die een langere tijd begeleide oefentijd nodig hebben. Hier kan een leerkracht ook kinderen helpen die een eigen leerlijn volgen of behoefte hebben aan meer uitdaging. De leerkracht maakt hier tijd voor als de klas zelfstandig werkt.

Zelfstandig werken

Het is ons doel dat de kinderen doelgericht en taakbewust werken, hun werk plannen en hun tijd goed indelen. De leerlingen leren bovendien inschatten hoe moeilijk een taak is en hoeveel tijd dit gaat kosten. Ze ontwikkelen het vermogen zelf problemen op te lossen en om te gaan met uitgestelde aandacht.
Bij de kleuters werkt men al met een planbord, waarop de kinderen door de week op een aantal momenten hun eigen werk plannen. Verder zijn er soms momenten waarop ze even zelfstandig moeten werken, bijvoorbeeld: als de juf de bloemenketting om heeft, mag je de juf niet storen. Dit zijn uiteraard nog korte momenten, maar het vormt de basis voor de volgende groepen. Vanaf groep 3 werken we met het zelfstandig werkenblokje, elk kind heeft er één in zijn la. Samenvattend: de groene kant geeft aan “ik kan doorwerken, mag gestoord worden” en de rode kant betekent “ik ben aan het werk en wil niet gestoord worden”, het vraagteken betekent: “ik heb een vraag”. Als het vraagteken boven ligt, werken de kinderen gewoon door aan ander werk. De leerkracht maakt vaste looprondjes (“service rondjes”) door de klas, zo weten de kinderen wanneer ze aan de beurt zijn om geholpen te worden. De kinderen worden hierbij gestimuleerd om elkaar te helpen. Tevens leren ze op deze wijze om te gaan met uitgestelde aandacht.

We hebben de afgelopen jaren als team scholing gehad om deze vorm van adaptief onderwijs te realiseren. Het bovenstaande is een resultaat van samen zoeken naar de vorm van onderwijs die het beste bij ons past. We blijven kritisch kijken naar ons onderwijs en borgen onze kwaliteiten.