Ons bestuur

Sinds 1 augustus 2004 maakt de school deel uit van Stichting Trivium. Een stichting waarbinnen 14 protestants christelijke scholen uit de Betuwe, Wageningen, Renkum, Wolfheze en het Land van Maas en Waal samenwerken. De algemeen directeur / bestuurder Henk van Dorp stuurt het directieoverleg aan en zet samen met de directeuren het beleid uit. De scholen blijven autonoom en regelen schoolspecifieke zaken op schoolniveau. Het bestuur van de stichting opereert op afstand. Het bestuurscentrum is gevestigd in Zetten.

Stichting Trivium: visie op bestuurlijk functioneren

De basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard. We kennen de kleinere scholen in de dorpskernen, zoals de Gravin van Rechterenschool in Appeltern, de Meeuwenberg in Driel en de Terebint in Wamel. Daarnaast de basisscholen in Wageningen die wat betreft omvang (350 leerlingen, de Johan Friso) of wat betreft achtergrond van de leerlingen (30% allochtone afkomst, Ireneschool) sterk verschillen van de eerder genoemde scholen. Deze eigenheid van scholen willen we binnen Trivium-verband behouden. Bindend is de christelijke levensovertuiging, van waaruit we onderwijs geven.

In de bestuurs filosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van beleid. Zoveel mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen neergelegd op schoolniveau (bij de directie). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen en efficiency-voordelen te behalen. Ook kunnen bovenschools risico’s in exploitatie en in instandhouding van scholen worden gespreid.

Kernpunten van beleid

Trivium is een dynamische onderwijsorganisatie, die volop in ontwikkeling is. Enkele kernpunten van beleid zijn:

  • personeel is “het kapitaal” van onze organisatie. We investeren nadrukkelijk in onderwijskwaliteit.
  • opleiding en ontwikkeling van mensen vormen de essentie van ons personeelsbeleid.
  • sterk management is voorwaarde voor een goede schoolontwikkeling.
  • ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de scholen heeft hoge prioriteit in de komende jaren.

In het Directieoverleg wordt het bovenschools beleid voorbereid en ontwikkeld. Besluitvorming vindt in principe plaats op basis van consensus.

Het bestuur van Trivium stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan en is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van Trivium. Vanaf 1 januari 2012 is op bestuursniveau in het kader van Good Gouvernance een scheiding aangebracht tussen toezicht en bestuur.

Voor meer informatie over Trivium: www.trivium-onderwijs.nl